Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Daphne Vlietman

Artikel 1. Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Opdrachtnemer: Daphne Vlietman, gevestigd te Voorhout onder nummer 89250141;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die de opdracht voor de werkzaamheden aan Opdrachtnemer verstrekt;
 3. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die een product of dienst van

Opdrachtnemer afneemt;

 1. Diensten: alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever en/of afnemer geleverde diensten;
 2. Overeenkomst van afstand: een overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 5. (Aanvullende) overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Opdrachtgever producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Opdrachtnemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Opdrachtnemer.

Artikel 2. Identiteit van Opdrachtnemer

 

Daphne Vlietman

Schoonoord 82, 2215 EH Voorhout, Nederland

E-mail: d.vlietman@gmail.com

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk (verlenging van) aanbod van Opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Afnemer/Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook alle natuurlijke personen, rechtspersonen en/of derden die bij de uitvoering van enige opdracht door de Opdrachtnemer zijn ingeschakeld, kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.                              
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten en/of duurovereenkomsten van de Afnemer/Opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Afnemer/Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer/Opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien ze dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 8. Indien opdrachtnemer afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.

Artikel 4. Offertes/Aanbod  

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes/aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door Afnemer/Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht. Dit gebeurd in overleg en na wederzijdse goedkeuring.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard en ondertekend door beide partijen.
 3. De prijzen in de genoemde offertes/aanbiedingen zijn exclusief 21 % btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in dit kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes/aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie. Het bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de offerte/aanbieding door
 5. Afnemer/Opdrachtgever mogelijk te maken. Als Opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte/aanbieding binden Opdrachtnemer niet.
 6. Elke offerte/aanbieding bevat zodanige informatie, dat voor Afnemer/Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de offerte/aanbieding zijn verbonden.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer nooit tot het verrichten van een gedeelte van de offerte/aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de totaalprijs.

Artikel 5. Totstandkoming van overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer/Opdrachtgever van de offerte/aanbieding en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien Afnemer/Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de offerte/aanbieding. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Opdrachtnemer is bevestigd, kan Afnemer/Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Het niet tijdig bevestigen van de ontvangst van een offerte/aanbieding geldt als een verwerping daarvan.
 3. Als de overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand komt, is lid 2 niet van toepassing.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Opdrachtnemer voor een veilige webomgeving. Indien Afnemer/Opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de Opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De Opdrachtnemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Afnemer/Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. Bedenktijd

 1. Afnemer/Opdrachtgever kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. De Opdrachtnemer mag Afnemer/Opdrachtgever vragen naar de reden van ontbinding, maar deze niet tot opgaaf van deze redenen verplichten. Binnen deze bedenktijd mag Afnemer/Opdrachtgever kosteloos annuleren. Daarna is de overeenkomst definitief.

Artikel 7. Inschakeling derden

 1. Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, is Opdrachtnemer gerechtigd om na overleg met Afnemer/Opdrachtgever derden in te schakelen.
 2. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen van deze derden.
 4. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de overeenkomst beperken, gaat Opdrachtnemer ervan uit en bedingt zonodig bij deze dat elke vereenkomst tussen Opdrachtnemer en Afnemer/Opdrachtgever de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Afnemer/Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Tussen Afnemer/Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden;
 2. De Afnemer/Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen;
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 10. Geheimhouding  

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 11. Intellectuele eigendom 

 1. Voor zover Auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, blijven intellectueel eigendom van Opdrachtnemer. De Afnemer/Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan Afnemer/Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en zo lang de kennis niet te herleiden is tot de individuele Afnemer/Opdrachtgever.

Artikel 12. Betaling 

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de Afnemer/Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Afnemer/Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de
 3. Afnemer/Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens Afnemer/Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 4. Ingeval van betalingsverzuim is de Afnemer/Opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Afnemer/Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Afnemer/Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Door de Afnemer/Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Afnemer/Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Als van Opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 13. Strippenkaartmodel

 1. Strippenkaartmodel: Er wordt een specifiek aantal uren overeengekomen die vrij door de Klant kunnen worden gebruikt. De strippenkaart zal aan de klant worden gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen. De startdatum is de datum waarop de betaling is ontvangen. Het volledige tarief wordt vooraf gefactureerd.
 2. Het tegoed op de strippenkaart is geldig gedurende 1 jaar vanaf de factuurdatum. Strippenkaarten kunnen gedurende deze periode niet worden beëindigd.
 3. Er worden geen terugbetalingen verleend voor betaalde en ongebruikte strippenkaarten of delen daarvan.
 4. Strippenkaarten zijn niet overdraagbaar aan derden.
 5. Werk wordt gepland via wederzijdse overeenstemming.
 6. De Klant heeft te allen tijde toegang tot een overzicht van gewerkte uren, inclusief eerdere taken. Als het werk meer tijd vereist dan het resterende saldo op de strippenkaart, wordt er vooraf contact opgenomen.
 7. Strippenkaarteenheden worden altijd uitgevoerd tijdens kantooruren. De strippenkaart kan niet worden gebruikt voor werk in het weekend of op nationale feestdagen.

Artikel 14. Abonnement

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een maandelijks abonnement.
 2. Abonnement: Er wordt een specifiek aantal uren overeengekomen die per maand door de Klant kunnen worden gebruikt. Het abonnement zal aan de klant worden gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen. De startdatum is de eerste dag van de volgende maand nadat de betaling is ontvangen. Het volledige tarief wordt vooraf gefactureerd.
 3. Het abonnement is maandelijks opzegbaar. De opzegtermijn voor het beëindigen van een abonnement is 1 maand.
 4. Mochten er uren over zijn aan het einde van de maand, dan worden die meegenomen naar de volgende maand.
 5. Mocht er meer uur nodig zijn in een bepaalde maand, worden de extra uren (na overleg met de opdrachtgever) gefactureerd tegen uurprijs of er kan een strippenkaart worden afgenomen van 10 uur.

Artikel 15. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten  

 1. Indien Afnemer/Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is deze, nadat Afnemer/Opdrachtgever daarop door Opdrachtnemer is gewezen op de te late betaling en Opdrachtnemer Afnemer/Opdrachtgever nog een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen, na uitblijven van de betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW verschuldigd en is Opdrachtnemer gerechtigd alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan Afnemer/Opdrachtgever in rekening te brengen. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande vorderingen tot EUR 2.500,-, 10% over de daaropvolgende EUR 2.500,- en 5% over de volgende EUR 5.000,- met een minimum van EUR 40,-.

Artikel 16. Aansprakelijkheid  

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Afnemer/Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Overmacht

 1. Er is sprake van overmacht als Opdrachtnemer bij ziekte en/of overlijden onverhoopt niet kan beschikken over trainers, opleiders, coaches, zonder dat aan Opdrachtnemer een verwijt kan worden gemaakt. Onder overmacht wordt ook verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is om haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Zoals stroom- of internetstoring, terrorisme, oorlog, extreme weersomstandigheden, pandemieën, etc.
 2. In een dergelijk geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de opdracht te wijzigen of te annuleren tot de omstandigheden die de overmacht veroorzaken zich niet meer voordoen.
 3. Opdrachtnemer plant eventuele nieuwe data voor de uitvoering in overleg met de Afnemer/Opdrachtgever en/of Coachee.
 4. Bij annulering op basis van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit voor Afnemer/Opdrachtgever en/of Coachee.

Artikel 18. Persoonsgegevens  

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. Door het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden geeft de Afnemer/Opdrachtgever de Opdrachtnemer toestemming voor het ontvangen van e-mails waarvoor afgemeld kan worden.

Artikel 19. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat
 2. Afnemer/Opdrachtgever gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Opdrachtnemer.
 3. Bij de Opdrachtnemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Opdrachtnemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Afnemer/Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Afnemer/Opdrachtgever dient de Opdrachnemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 20. Geschillenbeslechting  

 1. Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Afnemer/Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij eventuele geschillen zullen partijen eerst proberen om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan staat het partijen vrij om de geschillen aan de bevoegde rechter voor te leggen.

Gehele Overeenkomst

Tenzij hierin anders is gespecificeerd, vormt deze overeenkomst, samen met het Privacybeleid en de Disclaimer, de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en het Bedrijf met betrekking tot de Website, en deze vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, of deze nu elektronisch, mondeling of schriftelijk waren, tussen de gebruiker en het Bedrijf met betrekking tot de Website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van enige kennisgeving die in elektronische vorm is gegeven, zal toelaatbaar zijn in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan deze overeenkomst, in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bijgehouden in gedrukte vorm. Het is uitdrukkelijk de wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Engels worden opgesteld.

Wijzigingen in de Voorwaarden

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om de Voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden te wijzigen. De meest actuele versie van de Voorwaarden zal alle eerdere versies vervangen. Het Bedrijf moedigt u aan om periodiek de Voorwaarden te bekijken om op de hoogte te blijven van onze updates.

Neem Contact op

Het Bedrijf verwelkomt uw vragen of opmerkingen met betrekking tot de Voorwaarden:

Daphne Vlietman

Schoonoord 82

2215 EH Voorhout, Nederland

E-mailadres: d.vlietman@gmail.com

Van kracht vanaf 20 augustus 2023